Quảng Ngãi , ngày 17 tháng 06 năm 2022

  • Học phí hạng B1 : 10.800.000 VNĐ
  • Học phí hạng B2 : 10.400.000 VNĐ
  • Học phí hạng C   : 13.000.000 VNĐ